Home | Columns | Poetry | Opinions | Biography | Photo Gallery | Contact

ثم لتکونوا شیوخا
1 comment:

Mohamed Haneef Katib said...

Aap ki shairi mere liye ajnabi nahi hai, magar jab bhi parhta hoon, nai lagti hai.Asman aur zameen ke darmiyan koi sarzameen hogi jahan ye zaban boli jati hai. Wahan ki shahriyat matloob hai.

Post a Comment

 

powered by worldwanders.com